Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Plače
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Plače

Modul Plače je namenjen obračunu in hranjenju podatkov o plačah, regresih za letni dopust in drugih osebnih prejemkih (jubilejne nagrade, odpravnine, ipd.), za zaposlene delavce. Kot vsi moduli tudi ta podpira več pravnih oseb, ki so lahko tudi različnega tipa (npr. proračunski uporabniki, d.o.o., javni zavodi,...).

Sam modul omogoča vnos vseh potrebnih podatkov za obračun, hkrati pa je tesno povezan z modulom Kadrovska evidenca in uporablja tudi vse podatke, ki so vnešeni tam.

Obračun je v osnovi sestavljen iz naslednjih korakov:

 • vnosa obračunskih podatkov,
 • obračuna in
 • potrjevanja obračuna.

Prva dva koraka lahko poljubnokrat ponovimo, po potrjevanju pa je vsaka sprememba podatkov obračuna onemogočena. Seveda imamo dostop do vseh podatkov (tudi za pretekla obdobja) še vedno omogočen.

Možnosti obračuna

Ob standardnih možnostih obračuna rednega dela, (letnih, izrednih, študijskih in ostalih) dopustov, boleznin (nerefundiranih in refundiranih) je možnih tudi precej posebnosti:

 • obračun premij Vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (premije za Kapitalsko družbo d.d.),
 • obračun premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • samodejno obračunavanje dodatkov na plače za vsakega zaposlenega (ali za zaposlene, ki zasedajo poljubno delovno mesto oz. stroškovno mesto, lahko pa tudi na nivoju pravne osebe)
  (dodatkov tako ni potrebno vnašati pri vsakem izračunu, ampak le enkrat nastavimo poljuben način izračuna),
 • upoštevanje davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane,
 • upoštevanje posebnosti v primeru glavnega ali drugega delodajalca,
 • krediti, ki so lahko določeni tudi v procentu od bruto ali neto plače,
 • samodejno obračunavanje odbitkov
  (sindikalne članarine, blagajna vzajemne pomoči, krajevni samoprispevki,...).

Izpisi

Vse zakonsko potrebne izpise lahko neposredno izpišemo iz programa. Podprti so naslednji izpisi:

 • REK 1, Davek na izplačane plače,
 • Obrazec 1, Obrazec 1a, Obrazec 3,
 • OBR-PL, Obračun plače in regresa,
 • Zahtevek za refundacijo nadomestila plač (fiksni in dejanski obračun),
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike,
 • plačilne liste,
 • rekapitulacije,
 • seznami kreditov,
 • seznami nakazil za banke in Zbirni center,
 • pregledi stroškov po delavcih ali stroškovnih mestih,
 • spremni dopisi k izdelanim datotekam za Zbirni center, Kapitalsko družbo d.d.,...
 • zbirni izpisi po odbobjih (plačilne liste, rekapitulacije,...)
 • in drugi.

Izmenjava podatkov z ostalimi moduli in zunanjimi programi

Hkrati z obračunom se izdelajo tudi datoteke za izmenjavo z ostalimi moduli programskega paketa ali za izmenjavo z zunanjimi programi. Te datoteke lahko vsebujejo podatke, kot so:

 • temeljnica za Glavno knjigo
  (izdelana je v povezavi s kontnim planom modula Glavne knjige, če le-tega nimamo pa lahko konte vpišemo tudi ročno;
  povezava je mogoča z modulom glavne knjige ali z glavno knjigo drugih izdelovalcev, če le ta omogoča uvoz temeljnic),
 • plačilni nalogi
  (v primeru uporabe programov za elektronsko plačevanje plačilnih nalogov se izdela datoteko za uvoz; neposredno je podprt Proklik  Nove Ljubljanske banke d.d., za ostale programe ( SKB banka d.d.,  Nova KBM d.d.,  Abanka Vipa d.d.,...) pa je omogočen uvoz preko standardne datoteke TKDIS.TXT),
 • seznam nakazil za Zbirni center Bankart,
 • datoteke za  Kapitalsko družbo d.d.
  (podprte so datoteke z matičnimi podatki, datoteke s finančnimi podatki in datoteke z individualnimi podatki),
 • datoteke s podatki premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
  (trenutno podprte so  Prva pokojninska družba d.d. in  Moja naložba d.d., po potrebi pa lahko dogradimo tudi druge).

Zelo uporabna pa je tudi možnost izvoza podatkov v nekatere najpogosteje uporabljane oblike ter naknadna obdelava v zunanjih programih, kot je recimo  Microsoft Excel.

Galerija

Podatki o zaposlenih

Obrazec za vnos podatkov o zaposlenih delavcih, ki si ga modul Plače deli z Kadrovsko evidenco. Omogoča vnos vseh potrebnih podatkov za obračun plače in ostalih izplačil, hkrati pa vsebuje tudi vse podatke, ki so potrebni za dodatne evidence (kadrovska evidenca, M4, dohodnina,...).


Dodatna pokojninska zavarovanja

Podprt je tudi obračun dodatnih pokojninskih zavarovanj (tako kolektivnih, kot individualnih), vključno z Zaprtim vzajemnim pokojninskim skladom za javne uslužbence Kapitalske družbe d.d., z vsemi potrebnimi podatki za obračun premij in izmenjavo podatkov s pokojninskimi skladi.

Omogočen je tudi vnos dokupljene pokojninske dobe po obdobjih, iz katerih se nato izračuna celotna izračunana doba (enak vnos je možen tudi za delovno dobo).


Več izsekovKontaktne osebe:

Robert Kovač
Telefon: (02) 577 67 25 Email: robert.kovac(a)cadis.si

Boštjan Pokrivač
Telefon: (02) 577 67 28 Email: bostjan.pokrivac(a)cadis.si

Janja Karo
Telefon: (02) 577 67 23 Email: janja.karo(a)cadis.si