Programske rešitve za komunalo

Komunala

Vodarina

 • Vodenje odjemnih mest in plačnikov
 • Vodenje števcev
 • Zaračunavanje poljubnih storitev po različnih ključih (vodarine, omrežnine, takse, …)
 • Subvencije
 • Obračun vode po odčitkih števcev, akontacije po povprečni porabi, pavšalno po številu članov
 • Poračun vode
 • Delitev porabe v skupnih objektih po različnih ključih
 • Upoštevanje preplačil pri obračunih in avtomatično zapiranje
 • Planiranje menjav vodomerov
 • Povezava z različnimi sistemi za odčitavanje in menjavo vodomerov
 • Evidenca greznic
 • Planiranje in obveščanje o odvozih grezničnih gošč
 • Kreiranje obvestil

Odvoz odpadkov

 • Vodenje šifranta kant po odjemnih mest
 • Zaračunavanje odvozov, odlaganje in obdelave odpadkov
 • Obračun glede na koledar odvozov
 • Izračun sodila glede na količino pobranih podatkov
 • Znotraj enega objekta skupne kante in kante po posameznih stanovanjih

Upravljanje nepremičnin

 • Zaračunavanje najemnin po različnih metodologijah
 • Zaračunavanje upravljanja
 • Obračun in vodenje rezervnega sklada
 • Prefakturiranje stroškov po različnih ključih na različne enote (stanovanja, objekte, …)

Grobarine

 • Vodenje šifranta grobov in najemnikov po pokopališčih
 • Vodenje pokopanih po grobnih mestih
 • Delitev najemnine med več plačnikov za posamezno grobno mesto
 • Kreiranje pogodb
 • Delitev najemnine med več plačnikov za posamezno grobno mesto

Skupno

 • Pošiljanje položnic v tisk
 • E-računi
 • Davčno potrjevanje
 • Trajniki
 • Opomini
 • Pošiljanje izvršb
 • Kreiranje odpisov
 • Izpis obračuna in šifrantov po poljubnih kriterijih (upravljalci, okoliši, objektih, storitvah, kontih, …)

Moj upravljalec – mojupravljalec.si

 • Spletna aplikacija namenjena končnim uporabnikom komunalnih storitev
 • Delovanje v povezavi s programom CADIS Komunala V3
 • Uporabnikom omogoča vpogled podatkov o
  • Odjemnih mestih
  • Števcih
  • Obračunih
  • Plačilih
 • Možnost sporočanja stanja števcev s strani končnih uporabnikov in prenos stanj v CADIS Komunala V3
Two refuse collection workers loading garbage into waste truck emptying containers