Programske rešitve za plače

Plače in kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca

 • Sistemizacija delovnih mest
 • Ocenjevanje in napredovanje
  • Izpis odločb v pripravljene predloge
 • Vodenje Pogodb o zaposlitvah
  • Masovno kopiranje pogodb
  • Izdelava aneksov k pogodbam iz napredovanj
 • M-obrazci (M-1, M-2, M-3), povezava z eVEM portalom
 • Izračun odmere in vodenje letnega dopusta
 • Zdravstveni pregledi

Plače

 • Obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
  • Redna plača za zaposlene v javnem sektorju
  • Redna plača za zaposlene v gospodarstvu
  • Javna dela
  • Regres za letni dopust
  • Odpravnina
  • Jubilejna nagrada
 • Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti
 • Samodejni obračun dodatkov (minulo delo, ostali stalni dodatki, uspešnosti,…)
 • Samodejni obračun stroškov (prihod na delo, prehrana,…)
  • Izračun prihoda na delo po najugodnejši varianti
  • Izračun kilometrine po dejanskih cenah bencina
 • Obračun in vodenje odtegljajev
  • Administrativne prepovedi – krediti (samodejno vodenje obrokov)
  • Nezgodna in zdravstvena zavarovanja
  • Sindikalne članarine
 • Obračun premij pokojninskega sklada za javne uslužbence
 • Samodejno upoštevanje olajšav družinskih članov
 • Povezava z glavno knjigo
  • Odredba za izplačilo – rezervacija sredstev
  • Izdelava in prenos temeljnice
 • Povezava z zunanjim svetom
  • FURS (eDavki) – REK obrazci, VIRVDČ, VIROPR,…)
  • AJPES – ISPAP
  • eNDM (eVem) portal – prevzem bolniških listov – eBOL in oddaja zahtevkov za refundacijo nadomestil
  • Plačilni nalogi – UJP in banke
  • Modra.net
  • Microsoft Excel, Word, Outlook,…

Drugi osebni prejemki

 • Obračun avtorskih honorarjev, dela po podjemni pogodbi, sejnin, najemnin, začasnega in občasnega dela upokojencev, nagrad dijakom in študentom,…
  • Možnost priprave in prenosa predlog za obračun (komisije, odbori,…)
  • Upoštevanje mesečnega in/ali letnega limita pri izplačilu sejnin
 • Obračun in vodenje odtegljajev
  • Administrativne prepovedi – krediti (samodejno vodenje obrokov)
  • Članarine članov političnih strank
 • Povezava z glavno knjigo
  • Odredba za izplačilo – rezervacija sredstev
  • Izdelava in prenos temeljnice

Potni nalogi

 • Obračun potnih nalogov za napotitve na območju Slovenije ali v tujino
 • Samodejni izračun dnevnic v odvisnosti od časa trajanja in države napotitve ter števila brezplačnih obrokov
 • Elektronsko podpisovanje napotitve in odredbe za izplačilo
 • Preračun iz tuje valute
 • Izračun kilometrine po dejanskih cenah bencina
 • Vodenje zasedenosti vozil

Distribucijski modul

 • Obračun prispevkov za brezposelne
 • Obračun subvencije profitnih in neprofitnih najemnin
 • Prenos podatkov iz distribucijskega modula CSD
Close up of payroll summary detail with figures and euro