Programske rešitve za poslovanje

Poslovanje

Proračun

 • Realno časovno spremljanje izvajanja proračuna
 • Možnost sočasnega vnosa proračuna
 • Možnost vnosa predlogov prerazporeditev
 • Dvosmerna povezava s programom APPrA-O
 • Primerjava proračunov, realizacij
 • Izdelava predpisanih poročil z združevanjem po različnih ključih
 • Obrazložitve proračuna
 • Vodenje integralnega proračuna
 • Vodenje NRP

Glavna knjiga

 • Vpis vseh poslovnih dogodkov poslovanja
 • Samodejno zapiranje plačil računov na saldakontih kupcev in dobaviteljev
 • Samodejno spremljanje denarnega toka
 • Samodejno knjiženje bančnih izpiskov
 • Samodejna izdelava premoženjske bilance
 • Samodejna izdelava računovodskih izkazov za AJPES
 • Samodejna izdelava poročila za Statistiko finančnih računov
 • Samodejno kreiranje zaključne in otvoritvene temeljnice
 • Izvoz mesečne realizacije proračuna v APPRA za potrebe MF
 • Izpis odprtih postavk, opominov in izvršb, IOP (e-IOP)

Knjiga prejetih računov

 • Vodenje poljubnega števila knjig dokumentov
 • UJPnet B2B uvoz prejetih računov iz UJP
 • Vpis podatkov v davčno knjigo
 • Izdelava virmana in plačevanje preko UJPNet B2B
 • Vodenje odprtih postavk, saldov, dnevnikov
 • Samodejno zapiranje saldakontov ob uvozu bančnega izpiska na podlagi sklicev
 • Možnost podpisovanja odredb v obliki PDF/A z digitalnimi potrdili SIGEN-CA
 • Možnost kreiranja skupinskih odredb
 • Vnos predobremenitev (naročilnice, pogodbe, rezervacije)
 • Vpis podatkov o predobremenitvi, določitev proračunske vrstice
 • Kreiranje naročilnic, elektronsko podpisovanje, dodajanje prilog
 • Vnos planiranih plačil
 • Garancije
 • Zapiranje predobremenitve z vhodnim računom

Fakturiranje in saldakonti kupcev

 • Vnos in izpis fakture ter samodejni vpis v saldakonte kupcev in glavno knjigo
 • Možnost izpisa plačilnega naloga UPN/SEPA na računu
 • Spremljanje odprtih postavk
 • Davčna knjiga za izdane račune
 • Samodejna priprava podatkov za izvršbe
 • Spremljanje insolventnosti in avtomatizirano obveščanje o začetku insolventnih postopkov

Davčna knjiga

 • Evidenca prejetih in izdanih računov
 • Kontrola pravilnosti davčne številke (VIES)
 • Obračuni (obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo,..) z možnostjo direktnega prenosa v e-Davke
 • Izvozi knjig v poljubno obliko (Excel, besedilna…) za potrebe FURS-a
 • Avtomatično kreiranje virmanov in temeljnic

Plačilni promet

 • Kreiranje plačilnih nalogov ob likvidaciji računov
 • Povezava programa z ostalimi moduli, ki avtomatsko tvorijo plačilne naloge
 • Možnost prevzema izpiskov v elektronski obliki, za samo knjiženje v glavno knjigo

Obračun obresti

 • Izračun obresti po različnih stopnjah in vrstah obresti
 • Možnost izračuna obresti za posamezen znesek
 • Možnost izračuna obresti za posamezen znesek
 • Knjiženje obračunanih obresti v glavno knjigo

Evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja

 • Vodenje registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • Mesečni, letni obračun amortizacije
 • Vodenje dogodkov na osnovnih sredstvih
 • Vodenje po nahajališčih, stroškovnih mestih, …
 • Inventura s pomočjo črtne kode

Blagajniško poslovanje

 • Možnost večjega števila blagajn
 • Samodejna izdelava blagajniškega prejemka in izdatka
 • Blagajniški dnevnik
 • Možnost davčnega potrjevanja
 • Paragonski izpis računa

Proračun občine – spletna aplikacija za vpogled v proračun

 • Spletna aplikacija namenjena občanov za vpogled v podatke posameznega občinskega proračuna
 • Neposreden izvoz podatkov iz programske rešitve CADIS Poslovanje V3
 • Možnost prikaza obrazložitev
 • Prikaz podatkov v obliki grafov
Administrator business man financial inspector and secretary making report calculating balance. Internal Revenue Service checking document. Audit concept